הוועדה לתכנון ובניה של בקעת בית הכרם מתנזרת באופן שיטתי מאכיפת צווים שיפוטיים, שהוצאו לבקשתה כנגד עבריינות בנייה בכפר מג'ד אל כרום הנמצא בתחומה. כך עולה מעתירה מנהלית חדשה שהגשנו לבית המשפט המחוזי בחיפה

במהלך השנים האחרונות נבנו בתחום שיפוטה של הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה בבקעת בית הכרם,  מספר רב ביותר של מבנים בלתי חוקיים והבניה הבלתי חוקית נמשכת גם בימים אלו.

בשלהי 2012 פנינו בדרישה לנקיטת הליכי פיקוח ואכיפה כנגד 11 מבנים אשר נבנו מחוץ לתכנית המתאר של הכפר מג'ד אל כרום הסמוך לכרמיאל. למכתב אף צורף תצלום אוויר מפורט המציין את מיקומו של כל מבנה ומבנה.

במכתב התשובה פירטה הוועדה את ההליכים המנהליים והשיפוטיים שנקטה כנגד כל מבנה, אולם בסיור שערכה רגבים במקום מספר חודשים לאחר מכן, התברר כי הבניה הבלתי חוקית נמשכת גם באתרים שהוצאו כנגדם צווים שיפוטיים, תוך הפרה של הצו והתעלמות מוחלטת מהוראות בית המשפט.

לאורך שנת 2013 המשכנו בפניותיה לוועדה, שחזרה בלקוניות על עמדתה, כי "כל המקרים…מטופלים במישור המשפטי, הועדה תפעל בהתאם להחלטת בית המשפט", וכי היא "ממשיכה במעקב אחר המתפתח בשטח.."

בפנייה נוספת מטעמנו בתחילת 2014, פורטו עוד עשרים וחמישה אתרים של בנייה בלתי חוקית חדשה, בנוסף על אלו שהמשיכו להבנות חרף צו שיפוטי שיצא בעניינם.

בתשובתה מחודש מרץ 2014, גלגלה הוועדה את האחריות לפתחה של משטרת ישראל, בטענה שהושמעה לראשונה כי כנגד הפרת הצווים השיפוטיים הוגשו תלונות במשטרה. בנוסף ציינה הוועדה כי מצבם התכנוני של המבנים, המצויים בתחום המיועד למגורים בתכנית העתידית של הכפר – מצדיקה סובלנות כלפי היעדר החוקיות של הבניה.

לאחר התעלמות נוספת לפניה חדשה ששלחנו אשר הצביעה על בתים נוספים שנבנו שלא כחוק, עתרה לבית המשפט המחוזי בחיפה, על מנת שיורה לוועדת התו"ב של בית הכרם לאכוף את הצווים השיפוטיים שניתנו התחומה.

בעתירה צויין כי הוועדה יכולה לנקוט פעולות של הריסה מיידית של בנייה הנעשית בניגוד לצו ביניים שיפוטי, עוד בטרם שניתן פסק דין בעניינם. בנוסף, ביכולתה להטיל קנס ומאסר על העבריין לפי פקודת ביזיון בית המשפט.

בדברי הפתיחה לעתירה צוטטו דבריו של השופט דניאל פיש, המסכמים את רוח העתירה. "כאשר הרשות המבצעת נמנעת באופן שיטתי משך שנים מביצוע צווי הריסה שיפוטיים – שהיא עצמה מבקשת – היא מבזה את בית המשפט והופכת את הרשות השופטת לשותפה בכוח למחדליה. אי כיבוד פסקי דין הינו סימן היכר של חברה שאינה מתפקדת וחובתה של הרשות המבצעת לא לתרום להיווצרות תופעה זו".